Vietnamese  |  English
 

Định hướng quan trọng được Công ty xác định ngay từ đầu là không đi rộng mà chỉ đi sâu. Bởi vậy chúng tôi coi:

“Trực tiếp” là cốt lõi !
“Trí tuệ”    là động lực !
“Triệt để” là thước đo chất lượng!

 

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 4