Vietnamese  |  English
 
Trang chủ Dịch vụ Tư vấn thẩm tra

Công việc tư vấn thẩm tra đã được quy trình hoá, đảm bảo vừa đánh giá chi tiết giải pháp thiết kế vừa kiểm tra chi tiết tới từng bản vẽ, từng nội dung thiết kế. Nội dung cơ bản về cách làm của HBS là:

F  Sử dụng chuyên gia đánh giá sâu về giải pháp thiết kế

F  Dùng phương pháp liệt kê để đánh giá từng vấn đề thiết kế

F  Tính toán độc lập để đối chiếu, đánh giá mức độ an toàn công trình

F  Tính toán độc lập để đánh giá các chỉ tiêu thiết kế

F  Kiểm tra từng bản vẽ, từng nội dung thuyết minh để đảm bảo tính triệt để

F  Sẵn sàng đáp ứng đa dạng yêu cầu đánh giá chỉ tiêu một hồ sơ thiết kế

HBS đã thực hiện theo cách làm này cho nhiều dự án. Qua đó sau khi thẩm tra, chất lượng hồ sơ thiết kế được hiện thị một cách rõ ràng và tường minh, đủ cơ sở để Chủ đầu tư ra quyết định.

 

Copyright 2010 HBS. All rights reserved. Design by Adcvietnam.net

Visitor: 18964     Online: 1